طی دهه های گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته از جمله ایران در دستور کار دولتمردان بود که همین امر سبب شده تا طی چند سال آینده با مشکل پیری جمعیت روبرو باشیم. پیری جمعیتی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی پیامدهای زیادی را برای نظام به همراه دارد.

 

 البته اگر تناسبی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی وجود نداشته باشد افزایش جمعیت نیز مشکلات خاص خود از جمله فقر و عدم تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین یکی از الزامات رشد جمعیتی تناسب آن با رشد اقتصادی است. سالیان سال است که سیاست های کنترل جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه اجرایی شده است اما با این وجود جمعیت کلی جهان رو به افزایش است و از سوی دیگر تناسبی بین منابع غذایی و رشد جمعیت وجود ندارد.