سلامت حقى اساسی براى انسان ها و سرمایه اى ارزشمند برای تمام کشورها است. تقریباً اکثرکشورها از این حق به عنوان اساسی ترین حق مردم خود نام برده اند و حکومت ها حفظ و ارتقای آن را از مهم ترین وظایف خود مى دانند. طبق قوانین و مقررات جارى گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از وظایف دولت بوده. نظام سلامت معمولاً در سطح های متفاوت شکل می گیرد و از روستا تا شهر، و از مراقبت های اولیه تا خدمات پیچیده تخصصی و فوق تخصصی را عرضه می کند.