فرهنگ یکی از مقوله های مهم ارزشی کشورها به حساب م یآید که مبتنی بر آموزش، دانش وعادات م یباشد. در این راستا سیاست گذاری فرهنگ که به آن مهندسی فرهنگ نیز گفته میشود ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از طرف دیگر فناوری های ارتباطی حوزه های فرهنگی, جامعه رابه مؤلفه های تأثیرگذار تبدیل نموده اند و در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد نقش آفرینی مینماید بنابراین می توان گفت که فرهنگ بر اقتصاد تأثیرگذار میباشد.امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهای موردتوجه اقتصاددانان است و بر این اساس معتقدند که فرهنگ بر توسعه اقتصادی کشورها مؤثر میباشد در واقع فرهنگ دارایی های زیادی از قبیل مهارتها و محصولات بوجود می آورد که در ارتقاء رفاه جامعه اثر دارد. همچنین منافع فرهنگ و تأثیر آن بر توسعه از طریق توریسم و سرمایه اجتماعی مورد توجه میباشد. جهت فهمیدن اثر فرهنگ بر اقتصاد بایستی توجه داشته باشیم که فرهنگ در واقع ارز شها و هنجارهای سیستمی است که در بین افراد جامعه وجود دارد و در فعالیتهای اقتصادی خود را نشان می دهد.