خانم آقا بزرگی زحمت کشیدند و جلسات درس آقای دکتر سلطانی فرد را ضبط نمودند که در ذیل به صورت یک بسته ی کامل و یا تکتک جلسات حضورتان تقدیم می گردد:

جلسه 92/11/28

دریافت

 

جلسه ی 92/12/5

دریافت

 

جلسه ی 92/12/12

دریافت

 

جلسه ی 92/12/19

دریافت

 

جلسه ی 93/1/19

دریافت

 

جلسه ی 93/1/26

دریافت