بعد از رابزنی ها و گفتگوی های صورت گرفته منابع امتحانی این درس به این شرح اصلاح و تایید شد:

الف - بحث های مقدماتی (معنای فرهنگ ، تفاوت فرهنگ ، برآمدن مقدمه ی آموزش از فرهنگ)

ب - محتوای power point استاد که در کلاس ارائه شده است.

ج - کتاب پرورش منابع انسانی که توسط دانشجویان در کلاس ارائه سمینار شد

                  (هر ارائه کننده 2 سوال که مجموعا می شود 12 سوال)

د - کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی :

                  1. بخش اول :: کارکرد فرهنگ و ذهن در فرآیند آموزشی .. صفحات 31-59 (بسیار مهم)

                  2. بخش دوم :: سیر تحول الگوهای آموزشی .. صفحات 147-152 (بسیار مهم)

                  3. بخش دوم :: تعریف و تحلیل آموزش معلم محور .. صفحات 157-160

                  4. بخش دوم :: الگوی مهارت آموزی .. صفحات 153-169

                  5. بخش دوم :: الگوی پیش سازمان دهنده .. صفحات 181-184

                  6. بخش دوم :: رویکرد آموزش شاگرد محور .. صفحات 205-213

                  7. بخش دوم :: الگوی خود تحولی .. صفحات 217-228

                  8. بخش دوم :: رویکرد اجتماعی آموزش ، الگوهای آموزشی در رویکرد اجتماعی 251-258

                  9. بخش دوم :: ساختار الگوی کاهش گروهی 264-268

ه - محتوای power point خانم اسدالهی :

                  1. تعریف نیاز سنجی آموزشی

                  2. روش های نیاز سنجی

                  3. الگوهای دیکوم

*** این پست در حال تکمیل است :

همه ی مطالبی که در بالا لیست شده در فایل زیر وجود دارد غیر از سوالات مطروحه از کتاب "پرورش منابع انسانی"

منابع امتحانی