در ذیل فرم مربوط به ارائه ی پیشنهاد (proposal) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی را مشاهده می نمایید.