با تشکر از آقای حسین سبطی که در اختیار ما گذاشتند.