انواع رفرنس دهی در مقالات و پایان نامه های مدیریت فرهنگی به دو شاخه کلی تقسیم می شود که هر یک از آن ها شقوق مختلفی دارد.

الف) رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منبع).

ب) رفرنس نویسی در داخل متن.

 الف : رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع ) .

در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود.

در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود.

1-     رفرنس دهی کتاب تألیف .

-         اگر یک نفر مولف داشته باشد        دلاور، علی . ( 1378) . روش های تحقیق. تهران : انتشارات آگاه .

-         اگر دو نفر مولف داشته باشد        دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن . (1346) . اسم کتاب . محل نشر: انتشارات .

-         اگر سه نفر مولف داشته باشد      دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن ؛ ملکی، حسن . (1384) . اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .

-         اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد       دلاور ، علی و دیگران . ( 1386) اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .

 

2-     رفرنس دهی کتاب ترجمه

تایلر ، رالف . (2006) . اصول برنامه ریزی . ( ترجمه علی نقی پور ظهیر) . تهران : انتشارات آگاه.

در صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم .

 

3-     رفرنس دهی از مجله .

احمدی ، احد . ( 1384) . رویکردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره 4 .

------- ، -------. (          ) . --------- . --------- ، ------ ، ------.

 

4-     رفرنس دهی از فصل نامه

دلاور ، علی . (1387) ، اسم مقاله . فصل نامه رشد ، شماره 7 .

5-     رفرنس دهی از مقاله اینترنتی

دلاور ، علی . ( 1387) ، اسم مقاله . آدرس اینترنتی

 

6-     رفرنس دهی از پایان نامه

دلاور ، علی . (1386) . اسم پایان نامه . پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی . اسم دانشگاه .

 

7-     سخنرانی ( کاست ، برنامه تلویزیونی )

شریعتی ، علی . ( 1388) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .

شریعتی ، علی . (1352 ) . رابطه دین و مذهب با سیاست . حسینیه ارشاد . کاست شماره 122 .

 

8-     رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی

دلاور ، علی . ( 1386) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی .

 

9-     رفرنس دهی از ویراستار و گردآورنده

سلطانی ، پوری . ( 1367 ) . قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتاب نامه نویسی . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، کتابخانه ملی ایران .

 

 

 

10-  رفرنس دهی از بدون ناشر و محل انتشار

کسایی ، خسرو . ( 1362 ) . چگونه عکس رنگی چاپ کنیم ؟ تکنیک های تاریکخانه . [ بی جا : بی نام ] .

11- رفرنس دهی از روزنامه

آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه 1367 ) . اطلاعات. شماره 1343 . صفحه 5 .

 

12-  رفرنس دهی از ویرایش

محسنی ، منوچهر . (1353 ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش 2 . تهران : طهوری .

 

ب) رفرنس نویسی در داخل متن

      1- اگر نوشته ای که از کتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این صورت باشد .

       نقل قول مستقیم ( مناف زاده ، 1386 ، صفحه 103 ) .

       نقل قول غیر مستقیم ( مناف زاده ، 1386)

     2- رفرنس دهی کتابی که تألیف باشد به شیوه زیر است:

-         اگر مولف آن فقط یک نفر باشد        ( دلاور ، 1387 ، صفحه 102 ) .

-         اگر دو نفر مولف داشته باشد       ( دلاور ، اسدیان ، 1387 ، صفحه 104 )

-          اگر سه نفر مولف داشته باشد       ( دلاور ، شریعتی ، محمدیان ، 1387 ، صفحه 90) .

-          اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد      ( دلاور و دیگران ، 1386 ، صفحه 101) .

نکته : اگر از یک نویسنده کتابهایی داشته باشیم که در یک سال تألیف شده باشند از حروف انگلیسی a و b و C و ... استفاده می شود. مثلاً :

(دلاور ، 1386 ، a ، ص 50) .

(دلاور ، 1386 ، b ، ص 90) .

(دلاور ، 1386 ، c ، ص 21) .

نکته : اگر مطلبی را از کتابی که در آن نویسنده ، آن مطلب را از کس دیگری در کتاب خود نقل قول کرده است، بیاوریم رفرنس دهی آن به شیوه ی زیر است:

( دلاور به نقل از تایلر ، 1384 ، ص 40 ) .

 

3- رفرنس نویسی کتاب ترجمه در داخل متن به شیوه زیر می باشد:

 ( گوتگ ، سال میلادی (1935) ، صفحه 100) .

    در داخل متن از مترجم نامی آورده نمی شود . بلکه تنها از نام مولف استفاده می شود . همچنین در آوردن سال تألیف هم دقت شود که حتماً سال میلادی که در آن مولف آن کتاب را تألیف کرده ؛ نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود.

نکته : اگر در متن مطالبی را از یک نویسنده به صورت پی در پی بیاوریم ، لازم نیست حتماً در همه موارد نام وی را بنویسیم. در این حالت به صورت زیر عمل می کنیم .

( دلاور ، 1372 ، صفحه 14 ) .

( همان منبع . )        اگر مطلب از همان صفحه باشد .

( همان منبع ، صفحه 15 )       اگر منبع همان بود ولی صفحه تغییر نمود .

 

4- رفرنس دهی مقاله در داخل متن

-         اگر مولف مقاله ما یک نفر باشد        ( دلاور ، 1387 ، صفحه 16 ) .

-         اگر مولف مقاله دو نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، 1387 ، صفحه 16 ) .

-         اگر مولف مقاله سه نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، حسینی ، 1385 ، صفحه 100) .

-         اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد       ( تایلر و دیگران ، 2007، صفحه     ) .

      در حالت کلی شیوه رفرنس دهی مقاله با کتاب تألیف فرق چندانی ندارد.

 

5- رفرنس دهی از اینترنت در داخل متن

( اسدیان ، 1386 ) .

 

6- رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق

اگر نویسنده یا مولف یک نفر باشد      ( دلاور ، 1347 ، صفحه 60 )

اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد       ( دلاور ، حسینی ، صفحه 41 )

اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد       ( دلاور ، اسدیان ، حسینی ، صفحه 20 )

 

7- رفرنس دهی سخنرانی ( برنامه تلویزیونی ) .

( قمیشی ، 1385 )

 

8 -  رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده

سلطانی ، پوری . قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتابنامه فارسی . ( 1367 ) . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه ملی ایران . صفحه 80 .

 

9- رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار

کسایی ، خسرو . ( 1362 ) . چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک های تاریکخانه . [ بی جا : بی نام ] ، صفحه 230 .

 

10 – رفرنس دهی از ویرایش

محسنی ، منوچهر . ( 1353 ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش 2 . ( تهران : طهوری ) . ص15 .

 

11- رفرنس دهی از روزنامه

آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه 1367 ) . اطلاعات ، شماره 1343 . صفحه