نگاهی دیگر به مفهوم فرهنگ برای همقطاران فرهنگ

 

گامی جلوتر بیا   من به تو نزدیکم به اندازه ای که گویی تو  ام ولیکن تو نیستم! گامی جلوتر بیا تا بگویم از تو برای تو،در میان فرهنگ و از فرهنگ گفتن ، آن گاه که ترا از میان کتاب ها یا گفته ها ،نشست ها و...جست و جو می کنم، می کنم.آنگاه که در جستجویت  به هر کوی و برزن سر می کشم ، آری، آن گاه گویی ترا می شناسم ، چرا که به جستجویت آمده ام. پس ترا می شناسم. لیکن چون به تو می رسم ، از دستم می رهی و گویی نیافته ،رها می شوی و دگر بار می دانم که ترا نشناخته ام!                                                                                                                    

گامی جلوتر بیا.   تا بتوانم از تو برای تو باز گویم که برای باز گفتن تو به تو محتاج کلامم، گرچه خود کلامم، کلامی زنده که می تواند ترا به تو بازگوید. من که خود فرهنگم برای تو که فرهنگی باز می گویم. آری من که  فرهنگ زنده ام که چندی زیستن را آموخته ام، لیکن تو فرهنگی به تمام فرهنگ،در تمامی دوران گامی جلو تر بیا،  تا ترا به تو باز گویم ، از میان قالب ها و فرم ها که می شناسم و تو خود را به من بشناس از میان فرم ها و قالب های نا نوشته در هیچ کتاب ومکتب ! خودر ا به من بشناس نه از میان ، آن چه نوشته اند و خوانده شده ، قالب ها شد و ترا با آن اندازه زدند.چنان شد که ترا به حصارکشیدند!  بازگو.

باز گو خود را از میان آن چه هستی و در میان هستی! لیک به قالب ها درنمی آید و فرمها را می شکند .تو هر جا هستی ، آن گونه هستی که باز گفتنت را دشوار می کند. هر جا که رد پایی ار تو هست و تویی. در دانشگاه  ، باشگاه، سازمان یا ارگان، در شهر یا روستا ، در موزه یا تئاتر وسینما. گرچه در قعر زمین ، میان آثار به جا مانده از دوران تو یا بر فراز برجها ی بلند که میلاد شده است!در خانه ای یا کتابخانه ، میان مایی و از بیرون خود به ما می نمایی. در کلام استاد یا رهگذر کلاس فرهنگ. راه نما!                                                                                                   

بگذار باز گویم ترا از میان آنچه نشنیده شنیده ام ، از پس آن چه ندیده دیده ام. بگذار ترا باز گویم از میان آن چه هست ولی یافتنش نیست ، ناگزیر به اندازه ی خود، نه اندازه ی تو.                                                                               

تو معنای ارتباطی. میان همه ی عناصری که از خود به ما می شناسانی .