علاقمندان به مباحث فرهنگی

   دو موضوع سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این هفته برگزار می شود:
       _شنبه 9آذر ساعت11 با موضوع "یونگ ودنیای مدرن"دکتر سید جواد میری
 
       _یکشنبه 10آذر ساعت 10 با موضوع "شادی به مثابه توسعه"دکتر نعمت الله فاضلی