این سوالات از کتاب مدیریت دانایی میان فرهنگی است.

ص ٣٣   - پنج تعریف مختصر از فرهنگ را ارائه کنید. (هرکدام یکی دو خط)
ص ٤٧   - یادگیری به عنوان اصلی ترین رویکرد اجتماعی و فرهنگی را شرح دهید.
ص ٥٤   - چهار نوع دانایایی فرهنگی را توضیح دهید.
ص ٦٦   - تولید دانایی به عنوان یک شیوه ی کار فرهنگی را تشریح کنید.
ص ٨١   - سطوح آزادی عمل مدیران را در تصمیم گیری بیان کنید.
ص ٩٨   - فرهنگ و تضاد های ارزشی را با تحلیل دوس و کومار با مقابسه ی دو واژه احساس آشفتکی و زندگی در آشفتگی بیان کنید.
ص ١٤٨ - منحنی مارپیچ چهارگانه را توضیح دهید. (فرهنگ - مردم - رسانه و...)
ص ١٦٥ - رابطه ی میان دانایی و نواوری را با تحلیل گونه شناسی چهارگانه کاریانیس توضیح دهید.
ص ١٨٢ - در هم پیچیدگی طبیعی دانایی را تشریح کنید.
ص ١٨٦ - چند گانه گرایی حالت های مدیریت دانایی را با تحلیل مدل کودو در ارتباط با دانایی نواوری و مردم سالاری توضیح دهید.

جوابش :

مدیریت دانایی ، میان فرهنگی