کعبه زرتشت در مرودشت فارسعکس از محی الدین قنبری، 8 فروردین 1394، مرودشت در استان پارس.