عید حقیقی را آنانی درک می کنند

که با یک چشم بر گذشته بگریند

و با چشم دیگر به آینده لبخند بزنند.

پاینده باشید