به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم چهارم درس

مدیریت منابع انسانی

دکتر قدمی می رساند :

 

ساعت کلاس به روزهای پنج شنبه

 

7:30 الی 9:10

 

تغییر یافته است.

 

مکان : ساختمان علوم انسانی

کلاس 119