قابل توجه دانشجویان مدیریت امور فرهنگی

 

امتحان زبان استاد دلگشایی در روز چهارشنبه مورخ 01/11/93

فقط شامل موارد ذیل است :

 

-        The case against cultural change

-       Decision Making in Different Cultures