سئوالات پایان ترم درس جامعه شناسی فرهنگی دکتر فراهانی

 

سئوال اجباری :

-          یک آسیب یا پدیده فرهنگی را با رویکرد مدیریت امور فرهنگی تحلیل کنید.  در سیاست گذاری ، مهندسی ، تولیت ، و ... راهکاردهید ).

 

 

سئوالات انتخابی:

 

1-      با عنایت به نظام ذخیره دانش و اطلاعات در نظام فرهنگی ، خبرگان چه کسانی هستند؟

2-      نقش رسانه ها  اعم از مکتوب، دیجیتال، مجازی و ... ) در ذخیره دانش و اطلاعات چیست؟

3-      معیارهای پیشرفت فرهنگی کدامند؟

4-      اداره کدام شهر راحت تر است؟ ( بر اساس کار فرهنگی ، دانش فرهنگی و ... ).

5-      معیارهای جامعه ایده آل کدامند؟

6-      نسبت بین کارفرهنگی و سبک زندگی چیست؟