جزوه ی استاد انصاری

از صفحه ی 58 تا انتهای 67 حذف

از صفحه ی 79 تا 87 حذف

امتحان جزوه باز است

پاورپوینت ها را به ایمیل استاد ایمیل کنید:

Ansari_shohre@yahoo.com