فرم نقد پایان نامه نویسی که برای پایان ترم می بایستی همکلاسی های عزیز یک پایان نامه به دلخواه خود را در قالب این فرم نقد و به استاد ارائه دهند

فرم نقد پایان نامه نویسی