به اطلاع می ­رساند سمینار درس جامعه شناسی فرهنگی تحت عنوان «آسیب­ های فرهنگی» در روز پنج­شنبه مورخ 27/9/93 در ساعت کلاسی درس برگزار می ­شود. پیرو پست قبلی در خصوص این سمینار، خواهشمند است دوستان گرامی نکات زیر را مد نظر قرار دهند؛

1) ضروری است دوستان بزرگوار در طرح مباحث بر وجوه فرهنگی آسیب­ ها متمرکز شوند. از اینرو پیشنهاد می­­ گردد نسبت به تنظیم اسلاید مربوطه مطابق عناوین ذیل اقدام و ماحصل را حدأکثر تا تاریخ 23/9/93 به رایانامه shokraei@yahoo.com ارسال نمایند.

- آسیب ­شناسی (مفهوم، بیان مسئله، شیوع­ شناسی و ....)

- سبب شناسی (علل و زمینه ­های فرهنگی بروز و ظهور پدیده)

- ارائه راهکارهای حذف/ کاهش/ جبران آسیب­ ها با تمرکز بر راهکارهای فرهنگی

2) نشست هماهنگی پایانی جهت اجرای بهینه سمینار، در روز پنج شنبه مورخ 20/9/93 قبل از برگزاری کلاس جامعه شناسی فرهنگی برقرار می­ باشد و حضور تمامی عزیزان مشارکت کننده الزامی می ­باشد.