قابل توجه همکلاسی های عزیز در کلاس زیان انگلیسی چهارشنبه ها ساعت 18:30تا20:20

این متن جدیدی است که جهت ترجمه برای کلاس دکتر دلگشایی ارائه شده است.

How to Innovate