سمینار درس سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی که در قسمت اول آن، رابطه "فرهنگ و سیاست" تبیین می شود و در قسمت دوم نحوه آسیب شناسی مسائل در این حوزه بررسی می شود.
این تحقیق با همکاری سرکار خانم عاطفه مژده (دانشجوی ارشد مدیریت امور فرهنگی) صورت گرفته است.

فرهنگ و سیاست
حجم: 2.51 مگابایت
توضیحات: رابطه ی فرهنگ و سیاست و نحوه آسیب شناسی مسائل در این حوزه همراه با اسلاید

واژگان کلیدی استفاده شده در مقاله:
سیاست فرهنگی (Cultural Policy)، فرهنگ سیاسی (Political Culture)، سیاسی شدن فرهنگ (Politicization Of Culture)، تئوری سیستم ها، رویکردهای ارگانیکی و سایبرنتیکی، آژانس امنیت ملی آمریکا (National Security Agency)، عرصه خواص، عرصه عوام، عرصه عمومی، امنیت، آسیب، تهدید، بحران و ...