منابع پیشنهادی آزمون های ارشد و دکتری

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی  

سال 1394

 

1-منابع پیشنهادی آزمون ارشد.

2-منابع پیشنهادی آزمون دکتری.

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه های سال 1393 بهمراه فرم خام انتخاب موضوع پایان نامه 

-موضوعات پیشنهادی پایان نامه

-فرم خام انتخاب موضوع پایان نامه جهت تایید مدیرگروه