امروز ظهر یک سر رفتم دانشکده، خبری نبود. دانشکده نیمه تعطیل بود و کلاسها اکثرش برگزار نشده و بود و هیچ کلاسی از مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی امروز ظهر به بعد هم برگزار نشد.