زلزله خبر نمی کند.

با یاد گیری و یادآوری دوره ای توصیه های ایمنی می توانیم

جان عزیزان مان را در هنگام بروز زلزله از خطر برهانیم.

به امید اینکه هیچ کس شاهد و ناظر جان دادن عزیزانش در زیر آوار نباشد.

دریافت
حجم: 2.03 مگابایت