ابن عربی در وصف مهدی موعود عباراتی داره که عجیب و قابل تاملند. شاید این عبارات و اشارات، گواه مذهبش هم باشند!
"مهدی منتظر خلیفه ای از فرزندان رسول و از نسل فاطمه... بیش از همه، کوفیان از آمدنش خشنود شوند! ...از دین آن چیزی را نشان می دهد که دین همان گونه بود و هست، آن سان که در عهد رسول الله بود. مذاهب را از روی زمین بر می دارد و هیچ چیز جز دین ناب باقی نمی ماند... عامه ی مسلمین از آمدنش خوشحالترند تا خاصه... مردانی الهی با اویند که دعوتش را آشکار و یاریش می کنند. اینان وزرای اویند که مشکلات مملکت بر دوششان است... اینان گروهی اند که خداوند در غیب مکنون خویش نگاه داشته است.. همگی از عجمند و عربی در میانشان نیست!!!!"

اینها بخشی از اشارات عجیب ابن عربی به اوصاف مهدی موعود هست. شادمانی اهل کوفه از ظهور، اشاره آشکاری به شیعیان هست. وزرای عجم هم همینطور
****
حالا خودمونیم. ابو زید که بخاطر عقایدش از طرف الازهر تکفیر شد، در کتابش 'چنین گفت ابن عربی' به این عبارات اشاره می کنه و میگه اینها همون اوصافی هستند که شیعیان برای امام دوازدهم خود قایلند