امروزه اعتقاد این است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایة سازمانی است و به همین دلیل، بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده است و مدیریت مطلوب آن‌ها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. مدیریت استعداد نشان‌دهندة نوعی تغییر پارادایم، از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرندة توجه به نخبگان سازمانی است. یکی از گام‌های اولیه در مدیریت استعداد، شناسایی کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی است. مصاحبه با کارشناسان و مدیران، مجموعة جامعی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های عمومی و تخصصی کارکنان کلیدی را شناسایی می‌­کند.