• احساس تعهد.
  • اعتماد به نفس و عزت نفس بالا.
  • توانایی مقابله با استرس و ایستادگی در برابر مشکلات.
  • داشتن هدف و معنا در فعالیت ها و روابط.
  • انعطاف پذیری در برابر آموزش چیزهای جدید و سازگاری با تغییرات.
  • توانایی ساخت و حفظ روابط مسّرت بخش.
  • برقراری تعادل بین کارو تفریح، استراحت و فعالیت.
  • میل و اشتیاق به زندگی و توانایی خندیدن و شادبودن.
                                                                                         موفق باشید.