سلامت حقى اساسی براى انسان ها و سرمایه اى ارزشمند برای تمام کشورها است. تقریباً اکثرکشورها از این حق به عنوان اساسی ترین حق مردم خود نام برده اند و حکومت ها حفظ و ارتقای آن را از مهم ترین وظایف خود مى دانند. طبق قوانین و مقررات جارى گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از وظایف دولت بوده. نظام سلامت معمولاً در سطح های متفاوت شکل می گیرد و از روستا تا شهر، و از مراقبت های اولیه تا خدمات پیچیده تخصصی و فوق تخصصی را عرضه می کند. 

 

کشورهاى پیشرو در برنامه پزشک خانواده توانسته اند با رویکرد سلامت نگر، کل نگر و توجه به همه ابعاد سلامتى و ریشه یابى علل بیمارى در روش و محیط زندگى و نیز تشخیص و درمان به موقع همراه با کاهش پرداخت هزینه مستقیم از جیب مردم، ضمن ارتقاى سلامتى فرد، خانواده و اجتماع با اثربخشی منابع، منجر به عدالت در سلامت و در نهایت ارتقاى رضایت مردم و ارائه کنندگان خدمات سلامتى شوند.

 

پزشک خانواده

 

پزشکى است که حداقل دارای مدرک دکتری حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر فعالیت حرفه اى پزشکی در محل ارایه خدمت باشد. پزشک خانواده، در نخستین سطح خدمات، عهده دار ارایه و مدیریت خدمات سلامتى است و مسوولیت های زیر را برعهده دارد:

 

 تامین جامعیت خدمات، تداوم خدمات، مدیریت سلامت، تحقیق و هماهنگی با سایر بخش ها. پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته ی خدمات تعریف شده؛ بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد، خانواده، جمعیت و جامعه ی تحت پوشش خود قرار دهد. پزشک خانواده می تواند برای حفظ و ارتقای سلامت، برابر این دستورالعمل از ارجاع فرد به سایر ارایه کنندگان خدمات سلامت و سطوح بالاتر استفاده کند، ولی مسئولیت تداوم خدمات با او خواهد بود. یکى از وظایف پزشک خانواده مدیریت و نظارت بر عملکرد تیم سلامت تحت سرپرستى خود است.

 

ثبت نام:  برای ثبت نام در طرح پزشک خانواده به یکی از مراکز اعلام شده مراجعه نمایید و از مسئول اطلاعات مدارک لازم برای ثبت نام در طرح پزشک خانواده را درخواست کنید؛ کارت ملی تمامی اعضای خانواده و یکی از قبوض پرداختی برای اثبات سکونت و یا کار در این محل نیاز است. در اینجا تنها ثبت نام اولیه را انجام میگیرد و برای انجام دیگر مراحل از جمله تشکیل پرونده الکترونیک سلامت باید منتظر تماس باشید. در این مرحله در طرح ثبت نام می کنید و به محض تکمیل قرار داد وزارت بهداشت با پزشکان منطقه شما برای تکمیل پرونده تان به یکی از پزشکان معرفی می شوید. شما می توانند هر پزشکی را که خواستند بنا به صلاحدید خود انتخاب کنید.

 

همیشه سلامت باشید.