با تشکر از خانم زین الدینی و آقای محافظت کار که سوالات دکتر صالحی امیری را پاسخ داده و از باب "زکات العلم نشره" آن را در اختیار حقیر داد تا در اختیار عموم دانشجویان این درس بگذارم.

سوال و جواب درس مسائل ایران دکتر صالحی امیری

توسط آقای محافظت کار

سوال و جواب درس مسائل فرهنگی جهان معاصر آقای صالحی امیری

توسط خانم زین الدینی