سه پیوست سخنرانی زیر از سه تن از اساتید دانشگاه درباره «تکنولوژی و فرهنگ» است:

1. دکتر بیژن عبدالکریمی(دانشیار دانشگاه آزاد): تکنولوژی، خطر یا ناجی

حجم: 11.6 مگابایت
توضیحات: دانشگاه صنعتی شریف، 21 اردیبهشت 1393

2. دکتر حسین نصر(استاد دانشگاه جرج واشنگتن): رابطه تکنولوژی و فرهنگ

حجم: 15.5 مگابایت
توضیحات: دانشگاه صنعتی شریف، 21 اردیبهشت 1393
3. دکتر رضا داوری اردکانی(رئیس فرهنگستان علوم ایران و استاد دانشگاه های تهران و آزاد): آینده تکنولوژی
حجم: 16.8 مگابایت
توضیحات: دانشگاه صنعتی شریف، 22 اردیبهشت 1393