قابل توجه دوستان فرهنگی

دوستان دانشجو در رشته مدیریت فرهنگی که هنوز فایل مربوط به درس آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان خود را ارسال ننموده اند.

روز چهارشنبه مورخ 93/03/28 آخرین مهلت ارسال ایشان است.

بعد از این تاریخ به هیچ عنوان هیچ گونه فایلی دریافت نمی گردد.

ارادتمند

پدرام جوادزاده