قال پدرام جوادزاده (دام عزه) : "جدول ذیل تاریخ کنفرانس مبانی مدیریت دوستان هست که امیدوارم به کارتون بیاد. لازم به ذکر میدونم از این هفته وقت ها به 15 دقیقه کاهش پیدا میکنه."

تاریخ

نام

صفحه کتاب "نظریه های نوین سازمان و مدیریت" برای کنفرانس

6/9

آقای محافظت کار

20 تا 25

6/9

آقای شجاعی

25 تا 30

6/9

آقای باطبی

30 تا 35

13/9

خانم فغانی

35 تا 40

13/9

آقای سنجیده

40 تا 45

13/9

خانم احمدی خواه

45 تا 50

20/9

آقای حیدری

50 تا 55

20/9

آقای اسدی

55 تا 60

20/9

آقای سهرابی

60 تا 65

27/9

آقای سلیمانی

65 تا 70

27/9

خانم خودی

70 تا 75

27/9

خانم هنروری

75 تا 80

27/9

خانم آریا

80 تا 85

4/10

آقای کدخدایی

85 تا 90

4/10

......!

90 تا 95

4/10

آقای نصیری

95 تا 100