با سلام به دوستان عزیز و دانشی، مدیران مدبر و پیشتازان فرهنگی:

مقاله سه صفحه ای پیوست، چکیده، محور یا به قول قدما لب مطلب آقای دکتر تاجیک -مهربان خدای حکیم، امثال ایشان را زیاد کناد- در درس نظریه های فرهنگی است؛ باشد که سودمند افتد.

با آرزوی بهروزی، محی الدین قنبری


                                                                          دریافت فایل


                                                  عنوان:پسامدرنیسم،_مطالعات_فرهنگی_و_سیاسی
                                                              نویسنده:دکتر محمد رضا تاجیک